Warunki sprzedaży

Artykuł 1: przedmiot

Firma Le Menu sp z oo (zwaną dalej „Menu”) sprzedaje głównie produkty za pośrednictwem swojej strony wwwlemenu.pl lub jego aplikacji mobilnych Le Menu (zwanej dalej „Stroną” lub „Witryna”). Jej działalność prowadzona jest pod nazwą „Le Menu”, a jej operatorem jest Serwis, którego operatorem jest spółka Le Menu sp z oo. Serwis jest otwarty dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Główną działalnością Le Menu jest sprzedaż klientom gotowych posiłków oraz artykułów spożywczych (stałych i płynnych).
Celem niniejszych Ogólnych Warunkach Le Menu jest określenie praw i obowiązków Le Menu, a klient (dalej oddzielnie „Menu” i „Klient” i wspólnie „Stronami”) w związku ze sprzedażą produktów na stronie internetowej www.lemenu.pl . Mają one zastosowanie, bez ograniczeń i zastrzeżeń, do całej sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Le Menu na jej Stronie Internetowej. Niniejsze Ogólne Warunki mają pierwszeństwo przed jakimkolwiek innym dokumentem, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie i określono to przez Le Menu.
Każde zamówienie złożone w Witrynie Partnera lub Witrynie zależnej od Le Menu oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków, które klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował z pełną znajomością faktów. Niniejsze Warunki Ogólne są obecnie dostępne tylko w języku francuskim, przy czym tylko ta wersja jest ważna. Klient ma możliwość ich zapisania i wydrukowania. Niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu polskiemu i obowiązującym polskim normom. Le Menu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych i Szczegółowych Warunków Sprzedaży w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, przy czym przyjmuje się, że takie zmiany nie będą miały zastosowania do rezerwacji i zamówień wcześniej przyjętych i potwierdzonych przez klienta.

Artykuł 2: Dane firmy

Wydawcą serwisu www.lemenu.pl jest spółka Le Menu sp. Z oo z siedzibą w Warszawie w wysokości 5000 zł z siedzibą przy ul. Białostockiej 42m 03-741 Warszawa, zarejestrowana w KRS Spółek Warszawskich pod numerem 0000767155. wewnątrzwspólnotowe NIP PL 701-090-24-00 jest.
Aby skontaktować się z Le Menu lub stroną internetową www.lemenu.pl możesz wysłać wiadomość e-mail na adres: contact@lemenu.pl

Artykuł 3: Zdolność prawna

Klienci oświadczają, że są pełnoletni oraz w pełni zdolni do zawierania umów.

Artykuł 4: Produkty

Klient składający zamówienie oświadcza, że zapoznał się ze szczegółami, preparatem i składnikami wskazanymi w zakładkach „szczegóły”, „preparat” i „składniki” na www.lemenu.pl .
Menu zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości swoich dań w dowolnym momencie oraz do powiadomienia klienta poprzez aktualizację zakładki „składniki”.
Informacje wymienione na każdej stronie produktu to informacje przekazane Le Menu przez dostawców tych produktów. Menu nie jest zaangażowane w tworzenie ani projektowanie tych informacji i nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z tymi informacjami.
Obowiązkiem klienta jest dowiedzieć się o swoich alergiach lub nietolerancji na określone produkty i szukać śladów tych produktów w zakładce „składniki” lub w naszych usługach. I to nawet w przypadku niezafakturowanych produktów (prezenty, wymiany itp.). Le Menu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieuwzględnienia tych informacji przez klienta podczas dokonywania zakupu.
Zdjęcia, grafiki i opisy produktów oferowanych na stronie mają charakter orientacyjny i nie wchodzą w zakres umowy. Menu zobowiązuje się do zapewnienia, że fotograficzna reprezentacja produktów lub usług w Witrynie jest jak najbardziej wierna samym produktom lub usługom. Jednak biorąc pod uwagę prezentacji cyfrowych produktów i usług w Internecie, możliwe jest, że percepcja klienta reprezentacji fotograficznej produktów lub usług nie odpowiadają dokładnie produktu lub samą usługę, którą się przyznaje klientów i potwierdza.
Produkty są zgodne z obowiązującym francuskim ustawodawstwem.
Menu zastrzega sobie całkowitą swobodę oferty oferowanej w Serwisie. W związku z tym Le Menu może w dowolnym momencie modyfikować asortyment produktów i usług oferowanych do sprzedaży w swojej Witrynie internetowej bez uprzedniego informowania klienta i bez uszczerbku dla Zamówień składanych przez klienta.

Artykuł 5: Dostępność produktu

Oferty prezentowane przez Le Menu są ważne tak długo, jak długo są ogłaszane na Stronie i do wyczerpania zapasów.
W przypadku niedostępności jednego lub więcej produktów lub usług po złożeniu Zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. Kwota jego zamówienia zostanie ponownie obliczona i należna będzie tylko nowa kwota, pomniejszona o brakujące produkty. Jeśli Zamówienie będzie całkowicie niedostępne, klient zostanie o tym powiadomiony e-mailem lub telefonicznie i nie zostanie obciążony (ani zwrot kosztów). W przypadku niedostępności produktów przed lub po złożeniu zamówienia, Le Menu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez klienta ani za jakiekolwiek szkody.

Artykuł 6: Dostępność usług

Przeglądanie witryn Le Menu jest zwykle dostępne dla klienta przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez cały rok, z wyjątkiem przypadków dobrowolnej lub mimowolnej przerwy, niezależnie od przyczyny. W szczególności może to być konserwacja. Będąc zobowiązaną do posiadania środków, firma Le Menu nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek fizyczne, materialne lub moralne szkody spowodowane niedostępnością strony (witryn).
Usługa zakupu i dostawy przedmiotów w Witrynie jest ograniczona do czasu dostawy i może się często zmieniać. Te godziny są definiowane na stronie głównej serwisu, a Le Menu dba o to, aby były one jak najczęściej widoczne. Ze względu na swoją działalność, zobowiązana do posiadania środków, firma Le Menu nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody fizyczne, materialne lub moralne spowodowane niedostępnością sprzedaży artykułów na jej stronach.

Artykuł 7: Ceny

Ceny sprzedaży usług i produktów pojawiające się w Serwisie są podane w polskich złotych i zawierają wszystkie podatki (według stawki VAT obowiązującej w dniu płatności), przy czym należy rozumieć, że zamówione produkty będą fakturowane według cen obowiązujących na czas rejestracji polecenia.
Klient oświadcza, że zwrócił uwagę na cenę wskazaną na stronie internetowej i wymienioną w jego koszyku podczas składania zamówienia i akceptuje opłatę, z zastrzeżeniem, że zastosowanie Kodeksu Biznesowego deleguje tę opłatę.
Ceny sprzedaży produktów może być modyfikowana przez Le Menu w dowolnym momencie, klient zostanie zafakturowana w cenie zastosowanie przy zamawianiu i oświadcza, że zapoznał te ceny i przyjąć ładunek przed sprawdzania go, przy czym należy zaznaczyć, że używał Kodeksu biznesowego deleguje tę opłatę.
Ceny sprzedaży nie obejmują kosztów wysyłki, fakturowane są dodatkowo do ceny zakupionych usług i produktów zgodnie z kwotą zamówienia. Koszty przesyłki zostaną wskazane przed złożeniem zamówienia przez klienta w ramach terminu „koszty dostawy”.
Menu zastrzega sobie całkowitą swobodę oferty oferowanej w serwisie www.lemenu.pl , w tym modyfikacja ceny oferowanych produktów.

Artykuł 8: Zamówienie

Kiedy klient potwierdza swoje zamówienie klikając na ikonę „Przejdź do płatności” (dalej i dalej zwany „porządek”), jest on uważany za świadomie zaakceptował treść i warunki zamówienia przez przyczyny, w szczególności tych Ogólnych Warunków Sprzedaży ceny, właściwości, ilości i terminy dostaw produktów oferowanych do sprzedaży i zamówionych przez klienta.
Menu potwierdzi to zamówienie, wysyłając wiadomość e-mail do klienta.
Ponadto, Le zastrzega Menu prawo zawiesić lub anulować wykonanie zlecenia i / lub dostawy, niezależnie od jej charakteru i poziomu wykonania w przypadku niewywiązania się z płatności lub częściowej zapłaty jakiejkolwiek kwoty, które byłyby należne, w w przypadku incydentu związanego z płatnością lub w przypadku oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony internetowej Le Menu, w tym przy okazji poprzednich Zamówień.
W przypadku błędu podczas wpisywania adresu e-mail lub nieotrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia Le Menu nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku sprzedaż zostanie uznana za ostateczną, z wyjątkiem przypadków anulowania Zamówienia przez Le Menu, w szczególności z powodu niedostępności produktów.
Menu zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub zawiesić go z przyczyn wewnętrznych (niedobór zapasów, przerwy w świadczeniu usługi logistycznej, itd.), Klient zostanie zwrot kosztów poniesionych przez niego w tym celu, ale nie może bez roszczeń odszkodowanie.

Artykuł 9: płatność

Wszystkie zamówienia są płatne w euro i zgodnie ze sposobami płatności oferowanymi przez Le Menu i wskazanymi na Stronie.
O ile nie zostanie wyrażona wyraźna, wcześniejsza pisemna zgoda Le Menu lub płatność za pomocą kodu firmowego, kwota musi zostać zapłacona natychmiast w przypadku płatności kartą kredytową lub w momencie dostawy w przypadku płatności gotówką.
W przypadku płatności kodem firmowym lub abonamentu Le Menu Business +, firma zobowiązuje się zapłacić za zamówienie po otrzymaniu faktury przesłanej przez dział faktur lub serwis biznesowy Le Menu.
Gwarancje klienta do Le Menu, że jest w pełni uprawniona do korzystania z karty płatniczej na wypłatę jego porządku i że te środki płatnicze prawnie zapewnienia dostępu do wystarczających funduszy na pokrycie wszystkich kosztów wynikających z jego zamówienia na stronie internetowej.. Menu nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za nieuczciwe użycie użytych środków płatniczych.
W przypadku zastosowania Kodeksu biznesowego Klient gwarantuje Le Menu, że jest należycie upoważniony do wykorzystania niniejszego Kodeksu biznesowego w celu opłacenia zamówienia i zgadza się podnieść Le Menu bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
Le Menu zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulować zamówienie i / lub dostawy, niezależnie od jej charakteru i poziomu wykonania, w przypadku braku zapłaty wszelkich kwot należnych przez klienta lub w razie wypadku płatności.
Kary w kwocie równej prawnej stopy procentowej oraz pięć punktów są automatycznie stosowane do niezapłaconych kwot na koniec okresu dziesięciu dni po domniemanej dacie płatności lub po otrzymaniu powiadomienia o odrzuceniu płatności bankowych. Dla wszelkich innych środków płatniczych .
Dostawa każdego nowego zamówienia może zostać zawieszona w przypadku nieopłacenia poprzedniego zamówienia, niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu.
Wszystkie płatności będą przetwarzane w ramach bezpiecznej procedury szyfrowania danych, aby żadne informacje przekazywane przez klienta nie były przechwytywane przez osoby trzecie.
Do klienta należy zapisanie i wydrukowanie certyfikatu płatności, jeśli chce zachować dane bankowe związane z transakcją.

Artykuł 10: Strefy dostawy

Dostawa produktów na miejsce www.lemenu.pl  jest oferowany wyłącznie w obszarze dostaw Le Menu (dalej „obszar dostawy”) oraz w czasie składania zamówienia (dalej „czas zamówienia”). Ze względów logistycznych zamówienia lub sprzedaż poza tym obszarem geograficznym lub poza godzinami składania zamówień nie mogą być brane pod uwagę.
Obszar dostawy jest wymieniony na stronie internetowej w zakładce „obszar dostawy” i jest regularnie aktualizowany. Nie jest możliwe zamówienie poza wymienionym obszarem dostawy. Jeśli zamówienie zostało nieumyślnie zatwierdzone przez Witrynę, a nie odpowiada obszarowi dostawy, Le Menu zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i zwrotu pieniędzy.

Artykuł 11: Warunki dostawy

Produkty zakupione w serwisie www.lemenu.pl są dostarczane tylko do obszarów określonych w www.lemenu.pl  w zakładce „obszary dostawy”.
Produkty zostaną dostarczone pod adres wskazany przez klienta w Witrynie podczas procesu składania zamówienia i zgodnie z metodą dostawy wybraną w Witrynie (40 minut na natychmiastową dostawę i w ciągu godziny od zwiedzania). Czasy zamówień są podane w Witrynie na stronie głównej w menu rozwijanym „Harmonogram dostaw” i są regularnie aktualizowane. Nie ma możliwości zamówienia dostawy poza podanymi terminami zamówienia. Podobnie nie można zamówić dostawy na wycieczkę, jeśli czas rozpoczęcia wycieczki już minął.
Jeśli zamówienie zostało nieumyślnie zatwierdzone przez Witrynę, a nie jest zgodne z czasami / zasadami zamówienia wyświetlanymi na Witrynie, Le Menu zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i zwrotu pieniędzy.
Podane na stronie czasy dostaw są orientacyjne i odpowiadają odnotowanym średnim czasom przetwarzania i dostaw. Le Menu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostawę w tych terminach. Jednak nieprzewidziane zdarzenia mogą prowadzić do wczesnych lub późnych dostaw.
Le Menu zobowiązuje się do odszkodowania w przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego 30 minut. Klient nie będzie mógł wszcząć postępowania ani domagać się odszkodowania od Le Menu, a jego zamówienie pozostanie należne.
Le Menu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, które można przypisać swojemu zewnętrznemu dostawcy usług.
W przypadku błędu w zamówieniu otrzymanym przez klienta, Le Menu zobowiązuje się do zwrotu kwoty niedostarczonych produktów, jeśli błąd jest zawiniony przez Le Menu.
Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na podanie dokładnych informacji o swoich danych osobowych. Le Menu nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnień z winy klienta, takich jak brak odpowiedzi doręczycielowi po przybyciu, podanie nieprawidłowego adresu / numeru telefonu / adresu e-mail, zmiana adresu w ostatniej chwili. W takim przypadku można ustawić drugą dostawę na koszt klienta i do Le Menu należy ustalenie harmonogramu dostaw. Bez manifestacji klienta po zakończeniu usługi zamówienie nie może zostać dostarczone i pozostanie z powodu Le Menu.

Artykuł 12: Konserwacja

Le Menu dostarcza wszystkie swoje zimne produkty i jest zaangażowane w zapewnienie ich właściwej konserwacji podczas transportu towarów. Klient zobowiązuje się po dostawie zapewnić odpowiednią konserwację swoich produktów (schłodzić od 0 do 3 ° C) i skonsumować je przed upływem terminu wskazanego na opakowaniu. W przypadku braku oznakowania Terminu Konsumpcji, klient zobowiązuje się do zbierania informacji z Le Menu i domyślnie nie konsumuje produktów dłużej niż 3 dni po dostawie.
Le Menu nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie jakości produktów spowodowane zaniedbaniem klienta i / lub złą konserwacją produktów po ich dostarczeniu.
Pogorszenie jakości produktów spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji ogrzewania podanych na opakowaniu lub z powodu ich braku w Witrynie nie może pociągać za sobą odpowiedzialności Le Menu.

Artykuł 13: Okres karencji i zwrot produktów

Zgodnie z art. L121-21-8 utworzonym ustawą nr 2014-344 z dnia 17 marca 2014 r. - art. 9 (V), prawo odstąpienia nie może być wykonywane w przypadku umów dostawy towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub wygasnąć, co obejmuje sprzedaż produktów spożywczych.
W związku z tym produkty sprzedawane przez LE Menu nie podlegają zwrotowi ani wymianie, z wyjątkiem przypadku błędu, który można przypisać Le Menu, w szczególności dostawy produktów niezgodnych z zamówieniem klienta.

Artykuł 14: Zastrzeżenie tytułu

O ile nie istnieje uprzednie wyraźne i pisemne zrzeczenie się, Le Menu zachowuje pełną własność sprzedanych produktów do momentu pełnego otrzymania pełnej ceny, łącznie z kosztami, podatkami i obowiązkowymi składkami.

Artykuł 15: Własność intelektualna

Wszystkie elementy reprodukowane na www.lemenu.pl, aw szczególności, ale nie tylko, teksty, komentarze, prace, ilustracje, obrazy i znaki firmowe są chronione na całym świecie prawem autorskim i prawami własności intelektualnej. Jakiekolwiek powielanie w całości lub w części elementów dostępnych w serwisie www.lemenu.pl na jakimkolwiek obecnym lub przyszłym nośniku jest surowo zabronione.

Artykuł 16: Podpis i dowód

Le Menu stara się chronić dane osobowe swoich klientów, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa, ale klient ma również do odegrania rolę w ochronie swoich danych osobowych. W szczególności klient musi zapewnić bezpieczeństwo swoich transakcji online, nie ujawniając nikomu swojej nazwy użytkownika (adres e-mail klienta) i / lub swojego hasła oraz regularnie zmieniając swoje hasło. W związku z tym Le Menu nie może odpowiadać za ujawnienie informacji dotyczących klienta jakiejkolwiek osobie, która posłużyła się jego identyfikatorem (adresem e-mail klienta) i / lub hasłem.
W związku z tym użycie identyfikatora (adresu e-mail klienta) i / lub hasła klienta będzie stanowić dowód jego tożsamości i odpowiednich kwot płatnych po potwierdzeniu zamówienia. Menu nie może w żaden sposób zostać pociągnięte do odpowiedzialności za nieuczciwe wykorzystanie tych informacji.
Podanie numeru karty kredytowej i ostateczne zatwierdzenie Zamówienia będzie stanowić dowód przyjęcia tego Zamówienia i będzie obowiązywać dla kwot poniesionych na wpisanie produktów znajdujących się na Zamówieniu. Skomputeryzowane rejestry, przechowywane w systemach komputerowych Le Menu i jej partnerów, będą traktowane jako dowód komunikacji, Zamówień i płatności między Stronami.

Artykuł 17: Dezaktywacja konta klienta

Nieprzestrzeganie przez klienta do przestrzegania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszych Warunków Ogólnych, jakiegokolwiek incydentu zapłaty ceny zamówienia, działania sprzeczne z interesem Le Menu, wydawanie fałszywych informacji podczas tworzenia konta, może spowodować zawieszenie dostępu do służby Menu Le lub nawet zakończenia jego rachunku w zależności od stopnia powagi czynów, bez jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w ogóle w firmie Le Menu. Le Menu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia od klienta, z którym istnieje taki spór, nawet jeśli ten ostatni korzysta z nowego konta.
W przypadku jakichkolwiek konkretnych pytań dostęp do obsługi klienta można uzyskać pod adresem e-mail contact@lemenu.pl

Artykuł 18: Komunikacja między klientem a Le Menu

Stając się użytkownikiem strony internetowej, klient przyjmuje do wiadomości, że wymiana między nim a Le Menu będzie odbywać się głównie drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej), z wyjątkiem szczególnych przypadków przedstawionych w niniejszych Ogólnych Warunkach lub wymaganych przez prawo. W szczególności rejestrując się w Serwisie www.lemenu.pl  klient wyraźnie zgadza się na otrzymywanie biuletynów od Le Menu. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynów, klikając link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w każdym biuletynie. DODAJ ADRES E-MAIL, KTÓRY NIE MOŻESZ ZAPISAĆ

W szczególności klient wyraźnie wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur pocztą elektroniczną.
Klient umownie przyjmuje do wiadomości, że informacje, powiadomienia i umowy są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.
Między stronami rozumie się, że wybór sposobu wymiany stanowi porozumienie o dowodzie w rozumieniu art. 1316-2 Kodeksu Cywilnego.

Artykuł 19: Odpowiedzialność

Menu oferuje usługę dostawy produktów. Po dostarczeniu produktu do klienta należy podjęcie niezbędnych środków w celu zapewnienia właściwej konserwacji produktu oraz podjęcie niezbędnych środków, jeśli produkt wydaje się nie nadający się do konsumpcji (wezwać serwis, nie spożywać go itp.). .).
Dlatego Le Menu nie może w żaden sposób zostać pociągnięte do odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała i / lub szkód niematerialnych i / lub materialnych, które mogą wynikać z zaniedbania klienta po dostawie przy użyciu produktów dostarczonych przez Le Menu.
Odpowiedzialność Le Menu w ramach zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie może zostać podjęta w przypadku, gdy niewykonanie jego zobowiązań jest spowodowane działaniem osoby trzeciej, nawet jeśli jest to przewidywalne, z winy klienta lub wystąpienie zdarzenia siły wyższej, jak określono przez francuskie sądy lub innego zdarzenia, których nie był w przystępnej pod wyłączną kontrolą Le Menu.
Informacje dostępne na stronie internetowej jest dostarczany „AS IS”, bez jakiejkolwiek gwarancji, czy bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności w odniesieniu do integralności, dokładności, terminowości, nienaruszalności, dostępności., Wiarygodności lub kompletności informacji, produktów lub usługi pojawiające się na stronie internetowej Le Menu lub ich przydatność do użytku, jaki klient zamierza z nich zrobić. Menu nie ponosi odpowiedzialności za produkty sprzedawane na swojej Stronie Internetowej, w szczególności w przypadku niezgodności z ich wskazaniami do stosowania (Termin przydatności, Porady dotyczące dogrzewania itp.). Le Menu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone klientowi lub osobie trzeciej wynikające z takiego niewłaściwego użytkowania.
Menu ZRZEKA SIĘ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE, ZARÓWNO PRZEWIDYWANE LUB NIE, SPOWODOWANE KORZYSTANIEM Z WITRYNY INTERNETOWEJ. PRZYJĘCIE LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ Menu NALEŻY USTALIĆ I ZATRZYMAĆ ZE WZGLĘDU NA USZKODZENIA PONOSZONE PRZEZ KLIENTA I ODPOWIEDZIALNE WYŁĄCZNIE ZA ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, OGRANICZONE DO WYSOKOŚCI ZAMÓWIENIA ZAPŁACONEGO PRZEZ KLIENTA Menu.
Jakakolwiek skarga wniesiona przez użytkownika, w tym dowolnego klienta, przeciwko Le Menu musi zostać wniesiona w ciągu 2 tygodni od zajścia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

Artykuł 20: Zarządzanie danymi osobowymi

W ramach tworzenia i korzystania z konta klienta, w szczególności w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem serwisu, klient może być zobowiązany do podania Le Menu dotyczących go danych osobowych.
Klient jest informowany, że Le Menu przetwarza te dane w rozumieniu przepisów francuskich i europejskich.
Le Menu działa w tym zakresie jako administrator danych.
Celem operacji przetwarzania jest do wypełnienia zobowiązań przez le menu na podstawie umowy zawartej z klientem, w szczególności na tym, że pozwalają one na zarządzanie zamówień i faktur (w tym w przypadku fakturowania konto firmowe), ale także poprawa doświadczenia klienta (świadczenie spersonalizowanych usług (retargeting) i poprawa trafności wysyłanych informacji).
Klient jest informowany w momencie zbierania jego danych, czy przekazanie tych danych jest obowiązkowe do świadczenia usług przewidzianych w umowie. W takim przypadku Klient jest informowany, że brak przekazania tych danych może utrudnić realizację zamówienia, aw szczególności normalną realizację jego zamówień (dostawa, fakturowanie itp.).
Klient jest informowany, że jego dane mogą być przekazywane stronom trzecim związanym umową z Le Menu, przy czym te strony trzecie są podwykonawcami w rozumieniu francuskiego ustawodawstwa i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych.
Niektóre z jego danych (stan cywilny, tożsamość, dane identyfikacyjne) mogą być przekazywane poza Unię Europejską, w szczególności do Stanów Zjednoczonych. W takim przypadku Le Menu gwarantuje, że kraj lub firma odbiorcy zapewnia wystarczający poziom ochrony przekazywanych danych, zgodnie z francuskimi i europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Informacje dotyczące danych przekazywanych poza Unię Europejską:

1. Kraj siedziby odbiorcy danych, w przypadku gdy ten kraj lub kraje są określane podczas zbierania danych: Stany Zjednoczone
2. Charakter przekazywanych danych: stan cywilny, tożsamość, dane identyfikacyjne
3. Cel proponowanego przelewu: ankieta klienta, rejestracja osoby dostawczej i zamówienia wstępne
4. Kategorie odbiorców danych: Podmiot przetwarzający
5. Poziom ochrony oferowany przez państwo (-a) trzecie: Tarcza Prywatności

Zgodnie z przepisami prawa polskiego i europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych., Prawo do ograniczenia przetwarzania ich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, a także prawo do przenoszenia danych.
Klient może skorzystać z tych praw z Le Menu, odpowiedzialnym za przetwarzanie, pisząc na adres contact@lemenu.pl , ze wskazaniem jego imienia i nazwiska, imienia, adresu e-mail, adresu i referencji klienta oraz załączenie kopii ważnego dokumentu tożsamości.
Uprawnienia te mogą być wykonywane po śmierci klienta przez osobę wyznaczoną przez klienta lub przez jego spadkobierców, na warunkach przewidzianych w artykule 40-1 prawa nr 78-17 z 6 stycznia 1978 roku w odniesieniu do przetwarzania danych., pliki i wolności.
MENU zastrzega sobie prawo do wykorzystywania do celów statystycznych, w zanonimizowanej formie, danych przekazanych przez klienta w celu ulepszenia jego obsługi oraz usług marek partnerskich.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Plik cookie to mały plik komputerowy (plik tekstowy) umieszczony na dysku twardym komputera lub w pamięci urządzenia mobilnego, z którego korzysta klient podczas korzystania z Witryny. Większość plików cookie zapisywanych podczas przeglądania Witryny jest albo niezbędnych do działania naszego sklepu internetowego, albo ma na celu umożliwienie lub ułatwienie przeglądania.
Aplikacje korzystające z Apple Pay udostępniają dane użytkownika stronom trzecim tylko w celu ułatwienia lub ulepszenia usługi.

Artykuł 21: Reklama na stronie internetowej

W dowolnym momencie Menu może zdecydować o umieszczeniu w Serwisie powierzchni reklamowej www.lemenu.pl . Menu cieszy się pełną swobodą w zakresie wyboru reklamodawców, rodzajów wyświetlania reklam, ale także ich pozycji w Serwisie.

Artykuł 22: Modyfikacja warunków ogólnych

Menu zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Ogólnych Warunków Sprzedaży bez uprzedzenia. Aby być informowanym o tych możliwych zmianach, Le Menu radzi klientowi i ogólnie każdemu użytkownikowi, aby regularnie ponownie czytał OWH Witryny. Zamówienie podlega OWU obowiązującym w momencie składania Zamówienia.

Artykuł 23: Ciągłość i przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy

Umowy między klientem a Le Menu i / lub jego następcami i cesjonariuszami są wiążące między stronami.
Umów, praw i obowiązków klientów nie można cedować ani przenosić bez uprzedniej pisemnej zgody.
Umowy, prawa i obowiązki Le Menu mogą zostać scedowane lub przeniesione w dowolnym momencie bez uprzedniej zgody klienta.

Artykuł 24: Klauzule dodatkowe

Częściowe inwalidztwo
Jeśli jeden lub więcej postanowienia tych T & Cs są uznane za nieważne lub uznane za takie w stosowaniu ustawy, rozporządzenia lub po ostateczną decyzję właściwego sądu, pozostałe postanowienia zachowują wszystkie swoje siły., A ich zakres.

Brak zrzeczenia się
Fakt, że jedna ze Stron nie wywołać z drugiej strony naruszenie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w tych T & Cs nie może być interpretowany w przyszłości jako odstąpienie od obowiązku zaangażowanych.

Wcześniejsze postępowanie pojednawcze
Przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych Strony zgadzają się dążyć w rozsądnym terminie do polubownego rozwiązania sporu między nimi.

Obowiązujące prawo i właściwa jurysdykcja
W przypadku braku postępowania pojednawczego w okresie jednego (1) miesiąca od jego wystąpienia, spór zostanie wniesiony do sądów w Paryżu, które jako jedyne będą miały wiedzę o wszelkich trudnościach związanych z interpretacją lub wykonaniem niniejszych prezentów. . CGV, pomimo wielu oskarżonych lub zadzwoń na gwarancji, nawet dla postępowania w sytuacjach awaryjnych lub oranżerii w trybie doraźnym lub na żądanie.